Achtergrond

Stappen tot nu toe

Augustus 2005

Presentatie voorkeurstracé De Centrale As.

 

2006-2008

Gemeenten starten met het opstellen van bestemmingsplannen.

 

Maart 2006

300 inspraakreacties vanuit de omgeving op voorkeurstracé.

 

Mei 2006

Definitief tracé De Centrale As bekend.

 

Maart 2007

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Fryslân en gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel.

 

2008-2009

Voorbereiding procedure Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Projectorganisatie gaat met infotrailer het gebied in.

 

Juni 2010

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor De Centrale As is vastgesteld door Provinciale Staten (PS).

 

September 2010

Tien organisaties en individuen gaan in beroep tegen het Provinciaal Inpassingsplan bij de Raad van State.

 

Januari 2011

Rond de 76 organisaties hebben een zienswijze ingediend bij de Raad van State om het beroep van de tegenstanders ongegrond te verklaren. Zij zijn voorstander van De Centrale As.

 

November 2011

De Centrale As komt er! Dat heeft de Raad van State besloten.

 

September 2012

Aannemer Haarsma Infra & Milieu B.V. uit Tjerkwerd is gestart met de aanleg van de rondweg Garyp.

 

November 2012

Aannemer Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten BV gaat aan de slag met het noordelijk deel van De Centrale As. In het eerste jaar zijn ze vooral achter de schermen bezig met het ontwerp.

 

Mei 2013

De kans bestaat dat niet eind 2015 maar medio 2016 de eerste auto’s over De Centrale As rijden. De reden hiervan is dat de onteigeningsprocedure mogelijk langer duurt. Zekerheidshalve gaat de provincie in de nieuwe planning uit van het langste traject.

 

November 2013

Contract middendeel is gegund. Aannemerscombinatie Nije Daam (Mobilis/van Gelder/J.J. de Vries) gaat aan de slag met o.a. aquaduct en brug Burgum.

 

Februari 2014

Heijmans start met de uitvoering van het noordelijk deel. Max Bögl (gecontracteerd door ProRail) start met de spooronderdoorgang bij Feanwâlden.

 

Juni 2014

Nije Daam start met de uitvoering van het aquaduct bij Burgum.

 

Oktober 2014

De spooronderdoorgang bij Feanwâlden wordt ingeschoven.

 

November 2014

Het contract Zuid 3, de op- en afritten van de Wâldwei, is uitgevoerd door BAM en opgeleverd.

 

Januari 2015

De rondweg Garyp is open voor verkeer!

 

September 2015

Noordelijk deel De Centrale As open voor verkeer.

 

Oktober 2015

De spoortrog bij Hurdegaryp wordt ingeschoven.

 

Maart 2016

Brugdekken bij Burgum worden ingehesen.

 

Juli / september 2016 

Verschillende openingsactiviteiten voor iedereen: Foarút oer de As mei... een culturele busreis, een iepenloftspul, sport en handel. 

 

Oktober 2016

De Sintrale As open voor verkeer.