Educatie

Educatieproject: Adopteer een kunstwerk

De komende tijd wordt gewerkt aan het verbeteren van de omgeving van De Centrale As. Om de kinderen meer te betrekken bij deze ontwikkelingen is het project ‘Adopteer een kunstwerk’ opgezet. Leerlingen volgen de ontwikkelingen en de bouw van een groot infrastructureel ‘kunstwerk’ op de voet van begin tot eind.


Drie jaar lang volgden leerlingen, die nu in groep 7 en/ of 8 zitten, de bouw van een viaduct, rotonde, onderdoorgang of aquaduct in hun omgeving. De kinderen zijn op locatiebezoek  gegaan en krijgen gastlessen in o.a. de volgende thema’s: ecologie, landmeten, gebiedsontwikkeling, bouwtechniek, asfaltering, inrichting van de weg en verkeerseducatie. Het project is ontstaan vanuit de wens van PCBO Tytsjerksteradiel om op de basisscholen meer aandacht aan techniek te geven. In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland is de provincie met dit project gestart.

 

Kunstwerken en deelnemende scholen

 

Themales ecologie

- Foto's buitenles ecologie CBS De Bron Damwâld

 

 Themales gebiedsontwikkeling

 

Start educatieproject 'Adopteer een kunstwerk'

In november 2013 vond de officiële start van het nieuwe educatieproject ‘Adopteer een kunstwerk’ van De Centrale As plaats.

 

De scholen uit Sumar en Garyp zijn de eerste scholen die mee hebben gedaan aan het project ‘Adopteer een kunstwerk’. Samen met gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Houkje Rijpstra van Tytsjerksteradiel werd het adoptiecontract ondertekend.

 

Gedeputeerde Sietske Poepjes hoopt dat de leerlingen enthousiast worden van het volgen van de aanleg van De Centrale As: “Miskien fine jim dit sa moai en wurkje jim letter ek yn ‘e bou!”  Wethouder Houkje Rijpstra: “Ik hoopje dat jim, at jim letter grut binne en oer de Sintrale As ride, dan tinke: ik wie der by doe’t se begongen mei de bou.”

 

 Deelnemende scholen aan educatieproject 'Adopteer een kunstwerk'

De volgende scholen doen mee aan het educatieproject 'Adopteer een kunstwerk' of hebben aangegeven mee te doen:

 

It Bynt - Sumar

CBS De Wrâldpoarte - Garyp


CBS De Bron - Damwâld

CBS De Fontein - Damwâld

Dr. J. Botkeschool - Damwâld

 

CBS De Wynroas - Wâlterswâld

Chr. Nationale School - Wâlterswâld

CBS De Wel - Broeksterwâld

 

It Pompeblêd - De Westereen


Dr. Theun de Vriesskoalle - Feanwâlden

CBS De Frissel - Feanwâlden

 

CBS De Reinbôge - Burgum

CBS De Arke - Burgum

OBS 't Partoer - Burgum

 

CBS De Winde - Hurdegaryp

OBS Hurdegaryp - Hurdegaryp