Gebiedsontwikkeling

Maatregelen recreatie

Er worden verschillende recreatieve maatregelen uitgevoerd, zoals:

  • - Fietspaden
  • - Wandelroutes
  • - Waterrecreatie
  • - Ruiterroutes
  • - Pontje Prinses Margrietkanaal tussen Burgum en Sumar
  • - Uitkijktoren oude gemaal De Leijen
  • - Vissteiger Garyp

 

Maatregel uitgelicht: De Heidstreek

In de gebiedsontwikkeling is veel aandacht voor fietsers. In het gebied van 7000 hectare zijn er verschillende nieuwe fietspaden ingetekend. Of deze fietspaden er daadwerkelijk zullen komen, is de vraag. Dit hangt af van de vrijwillige kavelruil. Veel van deze fietspaden zijn nu ingetekend op grondgebied van anderen. Een fietspad kan pas aangelegd worden wanneer de eigenaar van de grond het hiermee eens is en de grond wil ruilen.

 

Het eerste fietspad uit de gebiedsontwikkeling is al sinds oktober 2014 in gebruik. Op vrijdag 10 oktober 2014 hebben gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Doeke Fokkema van Tytsjerksteradiel samen met schoolkinderen van de basisscholen De Oerstek en Immanuel uit Noardburgum het fietspad tussen Noardburgum en De Heidstreek geopend. Dit fietspad is een lang gekoesterde wens vanuit de streek. Het fietspad is in opdracht van gemeente Tytsjerksteradiel uitgevoerd.

 

Opening fietspad

 

Maatregel uitgelicht: fietstunnel Goddeloze Singel

De huidige overweg over het spoor voor fietsers en voetgangers via de Goddeloze Singel bij Kûkherne wordt als onveilig ervaren. Helemaal als er vanuit het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL) nog een extra trein per uur gaan rijden en de treinen langer worden (3 treinstellen i.p.v. 2). Dit vergt een verhoging van de veiligheid en als gevolg daarvan is besloten dat de overweg Goddeloze Singel wordt afgesloten met als vervanging een fietstunnel.

 

Om deze belangrijke fietsroute, die deel uitmaakt van het fietsknopennetwerk en tevens als historische route bekend staat, te kunnen blijven gebruiken wordt er iets westelijk van de huidige spooronderdoorgang van De Centrale As onder het spoor een fietstunnel aangelegd. Aan de noordzijde van het spoor wordt nog een fietsverbinding aangelegd langs De Swimmer in noordelijke richting naar Djipswâl en zo naar De Westereen.

 

Onderzocht wordt of er ook nog een extra fietsverbinding naar Feanwâlden mogelijk is tussen het spoor en de huidige rondweg. Aan de zuidkant van het spoor sluit het fietspad aan op de Kûkhernewei waarna men via de Kûkhernewei naar de Westersingel richting Noardburgum kan fietsen. Bij de kruising Westersingel met De Centrale As wordt een fietsbrug aangelegd. Hiermee blijft niet alleen een prachtig toeristisch fietspad behouden, maar worden ook fietspaden toegevoegd.


Fietstunnel